โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

51112836_2036057566517406_1156041317311053824_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330031-20150429-203751

นางอรุณี นพฤทธิ์
ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :กะปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :kapong school
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
โทรศัพท์ :0-7649-9119
โทรสาร :0808698708
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2497

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน