โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นางอรุณี นพฤทธิ์

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายฐิติพงศ์ ถี่ถ้วน

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวสุธิดา ทิพย์พิชัย

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวพัชรียา เทพณรงค์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวปารวัณ ตั้นตั้ง

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอมรรัตน์ เพชรรัตน์

พนักงานธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด