โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ใช้แทนสมุดทะเบียนบ้านได้หรือไม่

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่ แบบฟอร์มการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ และเนื้อหาอื่นๆ ของบุคคลหรือครอบครัวเมื่อมีการร้องขอ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ใช้แทนทะเบียนบ้านได้หรือไม่ หากต้องการตอบคำถามนี้ โปรดติดตามบทความด้านล่างนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 สมุดทะเบียนบ้าน และสมุดถิ่นที่อยู่ชั่วคราวที่เป็นกระดาษได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเสียชีวิตแล้ว ตามบทบัญญัติของรัฐบาลกฤษฎีกา 104/2565/ND-CP ซึ่งชี้แนะขั้นตอนการบริหาร และบริการสาธารณะ ซึ่งกำหนดให้ต้องส่งและแสดงสมุด ทะเบียนบ้าน และสมุดถิ่นที่อยู่ชั่วคราวที่เป็นกระดาษได้ถูกแทนที่

ด้วยประกาศแสวงประโยชน์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ในเขตการปกครอง การแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของประชาชน ในฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติทำได้หนึ่งใน 4 วิธีดังต่อไปนี้ วิธีที่ 4 ค้นหา ใช้ประโยชน์และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการทำงานของระบบสารสนเทศ

เพื่อจัดการขั้นตอนการบริหารในระดับรัฐมนตรี และระดับจังหวัดที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติ หรือผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะแห่งชาติ วิธีที่ 2 ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบัญชีระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองในแอปพลิเคชัน VNeID

วิธีที่ 3 การใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านที่เชื่อมต่อออนไลน์กับฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติ รวมถึงเครื่องอ่าน QRCode หรือเครื่องอ่านชิปบนการ์ด CCCD ที่มีชิป วิธีที่ 4 วิธีการแสวงหาประโยชน์ และการใช้ข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกและใช้ประโยชน์จากข้อมูลถิ่นที่อยู่ของพลเมือง

ตามสี่วิธีที่กล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและบุคคลจะต้องรับจัดการขั้นตอนการบริหารและบริการสาธารณะ จากนั้นขอให้พลเมืองส่งสำเนาหรือแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี ถูกต้องสำหรับหลักฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย ซึ่งก็คือ การ์ด บัตรประชาชน หนังสือรับรองข้อมูลถิ่นที่อยู่ และแจ้งเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลประชาชนในฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติ

ตามบทบัญญัติข้างต้น พระราชกฤษฎีกา 104/2565/ND-CP ของรัฐบาลกำหนดว่าหน่วยงานที่จัดการขั้นตอนการบริหารต้องแสวงหาประโยชน์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนในฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติเป็นอันดับแรก กรณีที่หน่วยงานระงับข้อพิพาททางปกครอง ไม่สามารถดึงข้อมูลถิ่นที่อยู่ของประชาชนในฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติตามวิธีการที่กำหนดได้

จะกำหนดให้ประชาชนยื่นหรือแสดงเอกสารประเภทต่างๆ ดังนี้ เอกสารอื่นๆ เช่น การ์ด บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองข้อมูลถิ่นที่อยู่ ดังนั้น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่จึงสามารถใช้แทนทะเบียนบ้านได้ แต่ก็ไม่ใช่เอกสารบังคับที่จะใช้แทนสมุดทะเบียนบ้าน

วิธีการขอใบอนุญาตผู้พำนัก ทางเลือกที่ 1 ขอใบรับรองถิ่นที่อยู่โดยตรงที่สถานีตำรวจระดับชุมชน วิธีที่ 2 สมัครขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ทางออนไลน์ผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะแห่งชาติ หรือพอร์ทัลบริการสาธารณะของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พอร์ทัลบริการสาธารณะสำหรับการจัดการที่พักอาศัย

ทะเบียนบ้าน

เวลารับใบสมัครเพื่อยืนยันถิ่นที่อยู่ เวลาทำการคือตั้งแต่เช้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ คำสั่งและขั้นตอนการขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ บุคคลและองค์กรจัดทำชุดเอกสารดังกล่าวข้างต้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้องขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ในสถานีตำรวจระดับชุมชน

บุคคลและองค์กรส่งเอกสารที่เตรียมไว้ที่สถานีตำรวจระดับชุมชน หรือส่งเอกสารออนไลน์ผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะออนไลน์ เช่น พอร์ทัลบริการสาธารณะผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะแห่งชาติ หรือส่งใบสมัครผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะของกระทรวงสาธารณะ การรักษาความปลอดภัย หรือพอร์ทัลบริการสาธารณะสำหรับการจัดการที่พักอาศัย เวลารับเอกสาร เวลาทำการคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกสัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานทะเบียนถิ่นที่อยู่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย และเนื้อหาของใบสมัครขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ของบุคคลหรือองค์กร หากใบสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้อง สำนักทะเบียนถิ่นที่อยู่จะได้รับใบสมัคร และออกใบเสร็จรับเงินของแบบฟอร์มใบสมัคร และกำหนดวันที่เพื่อส่งคืนผลไปยังบุคคลหรือองค์กรที่ลงทะเบียน

ในกรณีที่ใบสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ใบสมัครไม่เพียงพอ สำนักทะเบียนถิ่นที่อยู่จะแนะนำส่วนเสริม และกรอกเอกสาร และออกส่วนเสริม และเอกสารคำแนะนำฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้สมัครหรือองค์กร ในกรณีที่ใบสมัครไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด สำนักทะเบียนถิ่นที่อยู่จะปฏิเสธการรับใบสมัคร และออกใบปฏิเสธการรับ และจัดการใบสมัครให้กับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 4 รับผลลัพธ์ ตามวันที่นัดหมายที่บันทึกไว้ในใบรับคำขอ และวันที่ส่งคืนผลเพื่อรับหนังสือแจ้งผลการชำระขั้นตอนการจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ คำถามที่พบบ่อย เอกสารที่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์ข้อมูลที่อยู่อาศัย นอกจากข้อมูลใบรับรองถิ่นที่อยู่แล้ว ยังมีเอกสารอื่นๆ อีกหลายรายการที่ใช้พิสูจน์ข้อมูลถิ่นที่อยู่ได้ ซึ่งได้แก่ การ์ด บัตรประจำตัวประชาชน แจ้งเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลประชาชนในฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติ

หนังสือรับรองข้อมูลที่อยู่อาศัยใช้แทนทะเบียนบ้านได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ หลังจากแจ้งว่าสมุดทะเบียนบ้านตายแล้ว หนังสือรับรองข้อมูลถิ่นที่อยู่จะแทนที่สมุดทะเบียนบ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อฐานข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับประชากรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใบรับรองข้อมูลถิ่นที่อยู่จะไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะเมื่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงาน ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติได้

บทความที่น่าสนใจ : ดาร์วิน มุมมองชาลส์ ดาร์วินกล่าวถึงเรื่องทาสในบราซิลที่ถูกกดขี่

บทความล่าสุด